Przetarg na rozbudowę istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza w części budynki Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

27.04.2018
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: Rozbudowa istniejącej instalacji
wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza w części budynki Teatru Powszechnego im.
Jana Kochanowskiego w Radomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzeniePostępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, krajowy numer
identyfikacyjny 000741720, ul. Plac Jagielloński  15 , 26-600   Radom, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 48 3845306, e-mail katarzynabernat@teatr.radom.pl; teatr@teatr.radom.pl, faks 48
3845307.
Adres strony internetowej (URL): http://www.teatr.radom.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać podadresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
http://www.teatr.radom.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącej instalacji wentylacji
mechanicznej o funkcję schładzania powietrza w części budynki Teatru Powszechnego im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: przebudowie
istniejącej wentylacji mechanicznej, budowie instalacji chłodniczej i rozbudowie istniejących instalacji
elektrycznych w części budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego. Szczegółowy zakresrobót znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca musi w sposób szczegółowy zabezpieczyć
teren wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, jak i udostępnić do użytkowania bezkolizyjnego
ciągi piesze, by nie dezorganizować pracy teatru. Zakres prowadzonych robót powinien zostać
dostosowany do działalności artystycznej teatru. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził
wizję lokalną w realizowanym obiekcie w obecności Jego przedstawiciela, zapoznał się z dokumentacją
archiwalną obiektu oraz aktualnym repertuarem.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223100-7
45442200-9
45231100-6
45311100-1
45311200-2
45312100-8
45315100-9
45317300-5
45330000-9
45331200-8
45343000-3
33253120-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -- szacunkowa całkowitamaksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić
Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania robót: do 20
sierpnia 2018 r. Oczekiwany przez Zamawiającego termin rozliczenia i sprzędzenie dokumentacji
powykonawczej: do 31 sierpnia 2018r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jeżeli: a) osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze
sprzedaży, w kwocie co najmniej 2 mln PLN. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie nazasadzie eliminacji spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i
dokumentach wyszczególnionych w rozdziale X siwz. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku
dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. b) posiada środki finansowe w wysokości co
najmniej 1 mln PLN lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 mln PLN. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na zasadzie eliminacji spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie rozdziale X siwz.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca Posiadaj niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich pięciu latach przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, wykonał
co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości robót
minimum 2 milionów złotych brutto. Za budynek Zamawiający uznaje budynek wraz z instalacjami i
urządzeniami technicznymi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Z 1999, Nr 112 poz. 1316 z
późń. zm.) należących do jednej z poniższych klas: 1211, 1220, 1230, 1241, 1262, 1263, 1264,
1265, 1272, 1273. Wartość robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych
oceniana będzie na podstawie rzeczywistych kosztorysów wykonawczych. W przypadku wspólnie
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w
warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. 2..Zamawiający uzna, że Wykonawca
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli: a) wykaże, że posiada średnie roczne zatrudnieie w liczbie co
najmniej 20 pracowników, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. W przypadku wspólnie
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w
warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. b) Wykaże, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia
następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalfikacji zawodowych, wykształcenia idoświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku wspólnie
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w
warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. b1) Kierownik Budowy - posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; posiada co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy; posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu
funkcji Kierownika Budowy na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie,
przebudowie, remoncie budynku o wartości robót budowlanych minimum 2 milionów złotych brutto.
b2) Kierownik robót instalacyjnych (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych i wodociągowych) - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
i wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Robót  b3) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Robót. * UWAGA! Za budynek
Zamawiający uznaje budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w rozumieniu
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999, Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) należący do jednej z
poniższych klas: 1211, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273 c)
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, późn. zm.) d) Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla
osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, późn. zm.), uprawnienia lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. e) . W przypadku wykonawców
zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadachokreślonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz.
65 późn. zm.). f) Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia
zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego. g)
Wymienione powyżej osoby muszą być członkami właściwych izb samorządu zawodowego.
Spełnianie warunku należy potwierdzić wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć
oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji spełnia -
nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w
rozdziale X SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 Pzp, Wykonawca przedkłada: a) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -- w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji -- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenie Wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne. 2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania: a) w
zakresie art 24 ust. 5 pkt 1 Pzp: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, b) w zakresie art. 24 ust.5 pkt 8 Pzp: zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w spawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty z uwzględnieniem § 7 i § 8 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. Poz. 1126).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia
Wykonawca przedkłada: a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone 2.. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału
technicznego i zasobów ludzkich Wykonawca przedkłada: a) oświadczenie na temat wielkości
średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności
personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami c) oświadczenie, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 3. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca przedkłada: a)sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części,
a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny
dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert c) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym o treści odpowiadającej załącznikowi do SIWZ należy
dostarczyć: 1. Parafowany na każdej stronie wzór umowy o treści odpowiadającej treści załącznika
do SIWZ. 2. Wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy zwierający koszty i terminy wykonania
istotnych elementów przedmiotu zamówienia 3. Dokument pełnomocnictwa (gdy występuje
pełnomocnik)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na
kwotę: 15 000 zł (słownie: piętnastu tysięcy zł) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.
U. Z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy Zawiadamiającego: Bank Pekao S.A. Nr konta: 49 1240 1789
1111 0000 0777 0795 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca
dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu
przelewu należy wpisać: „Wadium -- przetarg na rozbudowę wentylacji". W pozostałych przypadkach
wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty,
o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca
jest związany ofertą. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego
zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Prawo Zamówień
Publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryterium Cena - znaczenie 60,00
Kryterium Okres rękojmi i gwarancji jakości - znaczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Oferty należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Projekty


Załącznik nr 2 - Wzór oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu dokonanych dostaw

Załącznik nr 7 - Wzór pełnomocnictwa
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X