Poszukujemy zastępcy dyrektora ds. spraw administracyjnych

30.05.2020

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego  w Radomiu  poszukuje kandydata na stanowisko:


Zastępca dyrektora ds. spraw administracyjnych


Preferowane  wykształcenie  ekonomiczne lub administracyjne. 


Główne zadania na stanowisku pracy:


  1. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych na  roboty budowlane, dostawy, usługi,
  2. prowadzenie spraw związanych z remontami i konserwacją budynków, pomieszczeń, placów,
  3. pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,
  4. zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej,
  5. współpraca z samorządem województwa, gminy oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi w zakresie nie zastrzeżonym dla Dyrektora. 


Zainteresowanych prosimy o przysłanie  CV oraz listu motywacyjnego  na adres teatr@teatr.radom.pl w terminie do dnia 30.06.2020r.


W aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym".

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu informujemy, że:  Administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu z siedzibą 26-600 Radom Pl. Jagielloński 15 reprezentowany przez Dyrektora Teatru. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych (inspektor@teatr.radom.pl).

Dane osobowe kandydatów do pracy w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy. Administrator Danych nie będzie przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 (1) §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy). Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane kandydatów do pracy przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. 

Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym o celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


 
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X