Konkurs na plakat Gombrowiczowski

25.10.2019

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przy wsparciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie ogłosił zamknięty Międzynarodowy  Konkurs na najciekawszy plakat Gombrowiczowski.

Teatr Powszechny w Radomiu od 1993 r. jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego - jednego z najważniejszych polskich festiwali teatralnych, który jest realizowany w cyklu biennalowym. Jest to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Pomiędzy kolejnymi edycjami Festiwalu Gombrowiczowskiego,  w różnych interdyscyplinarnych formach analizujemy dzieła pisarza, mi. in.  poprzez wystawy, warsztaty teatralne, spotkania z twórcami literatury. W tym roku szczególnie zależy nam na uczczeniu 50 rocznicy śmierci pisarza, dlatego rozpoczynamy stały konkurs na plakat gombrowiczowski, który będzie promował Festiwal.

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni wybitni artyści: Justyna Czerniakowska, Małgorzata Gurowska, Anna Wieluńska, Agnieszka Ziemiszewska, Julia Zyuzina, Michał Batory, Sławomir Kosmynka, Mateusz Machalski, Paweł Ryżko, Aleksander Walijewski.

Prace konkursowe, na początku grudnia 2019r oceni jury w składzie: Małgorzata Potocka (dyrektor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego  w Radomiu), Mariusz Knorowski (kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie), Tomasz Tyczyński (kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli), Wojciech Leder (artysta malarz, profesor ASP w Łodzi),  które wskaże trzech laureatów i przyzna nagrody pieniężne w wysokości 6000 zł, 5000 zł, 3000 zł. Wyróżnione plakaty zostaną zaprezentowane w Radomiu w dniu inauguracji XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, a także na pokonkursowych wystawach w różnych galeriach w Polsce.

Konkurs na najciekawszy plakat Gombrowiczowski  realizowany jest w ramach zadania XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Miasta Radom

   

 Załącznik do Zarządzenia DK/02/ 17/19 Dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu z dnia 10 października 2019r.

 

REGULAMIN KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NA PLAKAT GOMBROWICZOWSKI

(dalej: „Regulamin")

§1

Konkurs

1. Organizatorzy oczekują na prace (dalej: „Prace") będące osobistym komentarzem artystycznym i intelektualnym autorki/autora do twórczości i biografii Witolda Gombrowicza.

2. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej (dalej: „Wystawa")  w październiku 2020 roku w Teatrze Powszechnym. Jana Kochanowskiego w Radomiu podczas inauguracji XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, a także w innych miejscach wybranych przez Organizatora.

3. Plakat, który zdobędzie pierwsze miejsce w konkursie będzie plakatem promującym XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, który odbędzie się w październiku 2020r.

4. Plonem konkursu będzie dwujęzyczny katalog zawierający reprodukcje najlepszych plakatów.

§2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15, Radom.

§ 3

Zasady uczestnictwa

1. Plakat należy zgłosić w formie wydruku na papierze o formacie B1 (100x70 cm) w trzech egzemplarzach. Do wydruków należy dołączyć nośnik (pendrive) z plikami graficznymi w formacie: CLP 123x237cm oraz CLP 120x180cm.

2. Pracę należy oznaczyć godłem umieszczonym w sposób widoczny dla Jury, trwały i nieingerujący w grafikę.

3. Do opakowania każdej Pracy należy dołączyć w widocznym miejscu zamkniętą kopertę opatrzoną godłem Pracy, umieszczonym w prawym górnym rogu koperty. Wewnątrz koperty należy umieścić: wypełniony Formularz zgłoszeniowy -- załącznik numer 1 do Regulaminu; Umowę licencyjną -- załącznik numer 2 do Regulaminu; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych -- załącznik numer 3 do Regulaminu, kwestionariusz osobowy -- załącznik nr 4 do Regulaminu.

4. Autorzy zaproszeni do konkursu przedstawią jury jedną pracę.

5. Autorzy otrzymają honorarium w wysokości 1100 zł brutto. W zamian Autorzy przekażą Organizatorowi licencję do pracy nadesłanej na konkurs.

6. Llicencja następuje na wszystkich znanych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Dzieł, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieła utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet;

e. innych niż wyżej wymienionych polach eksploatacji określonych  w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 4

Terminy

1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia pracy to 25 listopada 2019 roku, do godz. 15.00.

2. Pracę należy dostarczyć do siedziby Organizatora: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15, 26 -- 600 Radom. Pracę można dostarczyć osobiście lub przesyłką kurierską. W przypadku Prac dostarczanych przesyłką kurierską liczy się data i godzina przekazania pracy przez kuriera.

3. Nadesłanie Pracy na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie Pracy (licencja niewyłączna), nazwiska oraz wizerunku uczestnika dla potrzeb Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia praw autorskich majątkowych do wybranej Pracy. Nastąpi ono na podstawie indywidualnie zawartej Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

§ 5

Jury i ocena Prac

1. Prace będzie oceniać Jury w składzie:

a. Małgorzata Potocka -- dyrektor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

b. Mariusz Knorowski - kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie (oddz. Muzeum Narodowego w Warszawie)

c. Tomasz Tyczyński - kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (oddz. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza)

d. Wojciech Leder -- artysta malarz, profesor ASP w Łodzi

2. Posiedzenie Jury odbędzie się 2 grudnia 2019 roku w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

3. Werdykt Jury jest ostateczny. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

§ 6

Nagrody

1. Organizator przewiduje następujące nagrody:

a. za 1 miejsce -- 6.000,00 złotych;

b. za 2 miejsce -- 4.000,00 złotych;

c. za 3 miejsce -- 3.000,00 złotych.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody głównej lub przyznania nagród równorzędnych.

§ 7

Ogłoszenie wyników

1. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu pracy Jury.

 

§ 9

Kontakt

Informacje o Konkursie:  Małgorzata Potocka malgorzatapotocka@teatr.radom.pl, Jolanta Korłub -- Ogonkowska jolantakorlub@teatr.radompl

§ 10

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.teatr.radom.pl

2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie wymienionej w poprzednim punkcie.

 


Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X