REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW
w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu

 

I. REZERWACJA BILETÓW

1. Rezerwacji biletów można dokonać: 

a)     osobiście, poprzez złożenie zlecenia rezerwacji w kasie Teatru czynnej od wtorku do soboty w godz. 9:00-13:00 i 16:00-19:00 oraz w niedzielę w godz. 16:00-19:00 (jeśli w niedzielę grany jest spektakl na scenie Fraszka, kasa Teatru czynna jest od godz. 12:00 do 19:00),

b)     telefonicznie w podanych w punkcie a) godzinach pracy kasy Teatru, dzwoniąc pod numer telefonu 48 384 53 22,

c)     telefonicznie, poprzez złożenie zlecenia rezerwacji w godzinach pracy Biura Obsługi Widzów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, dzwoniąc pod numer telefonu 48 384 53 22,

d)     pocztą elektroniczną, wysyłając zlecenie na adres: bilety@teatr.radom.pl

2. Rezerwacja biletu jest dokonana, po potwierdzeniu przyjęcia przez Teatr zlecenia. W przypadku zlecenia rezerwacji złożonej osobiście lub telefonicznie, potwierdzenie rezerwacji, o ile jest możliwe, dokonywane jest niezwłocznie. W przypadku zlecenia rezerwacji złożonego pocztą elektroniczną, odpowiedź na rezerwację przesłana jest także drogą elektroniczną na podany do kontaktu adres poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych (to jest bez sobót, niedziel i świąt państwowych wolnych od pracy) od otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia zlecenia rezerwacji w podanym terminie, rezerwacja nie zostaje przyjęta przez Teatr do realizacji. 

3. W każdym przypadku rezygnacji z zarezerwowanych biletów, konieczne jest złożenie dyspozycji rezygnacji w sposób wybrany przez Widza, zgodny ze sposobem komunikacji podanym w podany w pkt 1.

4. Każda rezerwacja jest czasowa i jej utrzymanie daje prawo Widzowi do zakupu biletu na zarezerwowany przez siebie spektakl, na wybrane miejsce i w wybranym przez siebie czasie.

5. Rezerwacja wygasa o ile nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży biletów w czasie podanym w pkt 6 i od chwili wygaśnięcia rezerwacji, miejsca którymi rezerwacja była objęta zostają przedstawione przez Teatr do sprzedaży.

6.   Możliwe są następujące rodzaje rezerwacji biletów:

b)     rezerwacje grupowe (mniejsze grupy od 11-20 biletów) wygasają, o ile najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem spektaklu nie dojdzie do wykupienia biletów objętych rezerwacją,

c)     rezerwacje grupowe (grupy od 21 biletów) wygasają, o ile najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem spektaklu nie dojdzie do wykupienia biletów objętych rezerwacją.

7.   W przypadku wyboru przez Widza sposobu komunikacji drogą elektroniczną lub telefoniczną, Widz zobowiązany będzie do podania danych kontaktowych w celu potwierdzenia rezerwacji.

   

II. PŁATNOŚĆ ZA BILETY ZAKUPIONE W TEATRZE POWSZECHNYM IM. J. KOCHANOWSKIEGO. FAKTURY VAT

1.  Zapłata za bilety może być dokonywana: gotówką (w kasie Teatru zgodnie z godzinami otwarcia kasy, określonymi w punkcie I.1) oraz przelewem.

2.    Przy płatności w kasie Teatr akceptujemy płatności gotówką lub kartą płatniczą.

3.  W przypadku płatności przelewem datą zapłaty jest data stwierdzenia wpłaty na rachunku Teatru, stąd dla zapewnienia zaksięgowania przez banki przepływu środków zaleca się, aby polecenie przelewu za bilety składać najpóźniej 3 dni robocze przed spektaklem. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, Pl. Jagielloński 15, 26-600 Radom, PEKAO SA I Oddział Radom, nr rachunku: 49 1240 1789 1111 0000 0777 0795. 

4.  W przypadku płatności przelewem prosimy o wpisanie w tytule przelewu: imienia, nazwiska osoby dokonującej rezerwacji, daty i numeru rezerwacji (numer ten podaje Teatr przy przyjęciu rezerwacji).

5.   Po zaksięgowaniu środków na rachunku Teatru, bilety zostaną wydrukowane i oczekiwać będą do odbioru w kasie Teatru. Widz ma także możliwość samodzielnego wydrukowania biletu, gdy zakupuje bilet w systemie e-bilet.

6.  Teatr wystawia faktury VAT na żądanie Widza. Żądanie takie Widz ma prawo zgłosić do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym odbył się spektakl bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP) oraz numer rezerwacji, należy przesłać mailem na adres e-mail: bilety@teatr.radom.pl. Faktury mogą być wystawione w formie elektronicznej z przesłaniem ich na podany przez Widza adres poczty elektronicznej.

7.   W przypadku płatności dokonanych przelewem bilety można odebrać w kasie Teatru nie wcześniej niż trzy dni robocze po dokonaniu transakcji. Teatr nie przewiduje odrębnego miejsca do wydawania biletów. Wydawanie biletów z rezerwacji odbywa się łącznie z obsługą sprzedaży biletów (jedna kasa biletowa) stąd zaleca się, aby Widz dokonał odbioru najpóźniej do 30 (trzydzieści) minut przed rozpoczęciem spektaklu.

 

III. REKLAMACJE I ZWROT  BILETÓW W TEATRZE POWSZECHNYM IM. J. KOCHANOWSKIEGO

1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie lub data i godzina spektaklu zostanie zmieniona z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu. Zaleca się, aby okres zwrotu biletów nastąpił w ciągu 30 dni po odwołanym spektaklu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.

2. Zwrot pieniędzy za bilet wymaga okazania przez Widza dowodu zakupu. 

3. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia pisemnego, poprzez złożenia pisma w sekretariacie Teatru (Pl. Jagielloński 15, pok. 224) lub poprzez przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej: bilety@teatr.radom.pl lub ustnie w Kasie biletowej Teatru.

 

IV. SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

1. Umowa sprzedaży

 • Sprzedaż biletów na spektakle prezentowane na scenie Teatru przez Teatr i zaproszonych gości, jak i spektakle prezentowane poza sceną Teatru, ale wystawiane przez Teatr, prowadzi Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego (z siedzibą w Radomiu, Pl. Jagielloński 15), zwany dalej Teatrem. Każdy Widz, korzystający z systemu sprzedaży biletów online, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, przed złożeniem zlecenia zakupu biletu, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej na sprzedaż biletów z Teatrem i w chwili składania zamówienia następuje złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Widz nie chce wyrazić zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z zakupu w trybie online,
 • Zakupu biletów online można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Teatru pod adresem: www.teatr.radom.pl za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.
 • Umowa sprzedaży pomiędzy Widzem a Teatrem zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Teatr zapłaty za bilet, zgodnie z warunkami zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przekazywane jest automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany przez Widza adres. Niemniej, do chwili uznania wpłaty na rachunku bankowym Teatru, umowa sprzedaży biletów nie zostaje zawarta. Dokonywane przez Klienta zapłaty za zamówione bilety przelewem bankowym online lub przy użyciu karty kredytowej, zgodnie z warunkami złożonego uprzednio zamówienia online, do czasu uznania wpłatą rachunku bankowego Teatru, mają charakter przedpłat na złożoną rezerwację, które automatycznie zaliczane są na cenę sprzedaży biletu, z chwilą wpływu tych środków na rachunek bankowy Teatru.
 • Teatr ustala, że nie ma ograniczeń ilościowych przy jednorazowym zakupie w trybie online.
 • Do chwili, gdy Teatr nie uzna wpłaty na swoim rachunku bankowym, Teatr ma prawo odwołać rezerwację, informując o powyższym Klienta.
 • Widz zobowiązany jest do skontrolowania przekazanego potwierdzenia zakupu biletów w tym: daty, godziny, miejsca i rodzaju imprezy, ilości oraz ceny biletów. W przypadku niezgodności  wymagany jest niezwłoczny kontakt mailowy na adres bilety@teatr.radom.pl lub telefonicznie 48 384 53 22 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt państwowych w godzinach 8:00-16:00. 
 • Sprzedaż online odbywa się według cennika podanego na stronie: www.teatr.radom.pl w zakładce bilety
 •  Ceny biletów podane na stronie internetowej Teatru zawierają podatek VAT (stawka 8%).
 • Na spektakle premierowe i spektakle gościnne nie obowiązują żadne zniżki.
 • Teatr informuje, że w systemie zakupów online nie ma możliwości zakupu biletów specjalnych (wejściówka, bilet rodzinny, bilet dla opiekuna grupy szkolnej). Osoby pragnące skorzystać z tych specjalnych biletów proszone są o kontakt mailowy: bilety@teatr.radom.pl lub telefoniczny: 48 384 53 22.
 • Osoby, które mają prawo do zniżek, zgodnie z dalszą częścią tego punktu Regulaminu, zobowiązane są w chwili odbioru biletów w kasie, a najpóźniej w chwili sprawdzania prawa wejścia na widownię przez biletera, okazać oryginał dokumentu uprawniającego do zniżki. O ile taki dokument nie zostanie okazany, koniecznym jest uzupełnienie w kasie teatru wpłaty do ceny biletu normalnego. W innym przypadku osoba, która nie wykaże swoich uprawnień do biletów zniżkowych, nie zostanie wpuszczona na widownię, bez prawa zwrotu zapłaconej ceny.
 • W systemie zakupów online udzielane są tylko następujące zniżki: bilety ulgowe przysługują: emerytom, rencistom, uczniom i studentom (legitymującym się odpowiednim dokumentem).

2.  Płatność i realizacja zamówienia

a) Kolejność działań Widza, który chce skorzystać z zakupów w systemie online:

 • złożenie zamówienia z wypełnieniem wymaganych danych identyfikujących Widza – rezerwacja - z wyrażeniem zgody na niniejszy Regulamin,
 • dokonanie zapłaty przedpłaty na cenę biletu, w kwocie równej cenie, po uprzednim ustaleniu prawa do biletu normalnego lub zniżkowego, zgodnie z zapisami paragrafem 1 Regulaminu. Zasady zapłaty za bilet podane są w pkt. 2 i 3 tego paragrafu Regulaminu.
 • realizacja operacji finansowej przekazania środków na pokrycie przedpłaty na bilety. Operacja finansowa kończy się w chwili uznania wpłaty na rachunku Teatru,
 • przekazanie przez Teatr do Widza potwierdzenia realizacji zamówienia, z podaniem indywidualnego numeru rezerwacji,
 • odbiór biletu zgodnie ze stosownymi punktami niniejszego Regulaminu.
b) Bilety w systemie online powinny być opłacone najpóźniej do godziny 23:59 w dniu poprzedzającym spektakl przy płatności kartą kredytową lub e-przelewem.

c) Widz ma do wyboru dwie formy płatności: kartą kredytową lub e-przelewem, z tym że przy płatności kartą kredytową lub e-przelewem opłata musi być dokonana bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana i bilety zostaną przeznaczone przez Teatr do sprzedaży. Płatności za bilety obsługuje operator płatności – firma Dotpay S.A.  (adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków; numer wpisu do KRS: 0000296790), właściciela portalu dotpay.pl.

d) Jeżeli bank Widz, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z rachunku Widza przez operatora obsługującego płatności pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na Państwa konto bankowe, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować poprzez formularz na stronie dotpay.pl w zakładce kontakt lub telefonicznie pod numerem 12 688 26 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
 
e) Bilety na spektakl nie są dokumentami imiennymi, ale dokumentami na okaziciela i legitymują w zakresie prawa wejścia na spektakl osoby, które okażą  bilet obsłudze spektaklu.

f) Widz ma do wyboru opcję odbioru biletu w Kasie teatralnej bądź wyboru e-biletu. Przy wyborze opcji e-bilet, po dokonaniu płatności Widz otrzyma bilet w formie wiadomości e-mail. Na adres e-mail Widza zostanie wysłana wiadomość e-mail, zawierająca bilet w postaci pliku w formacie PDF. Bilet będzie można również pobrać z poziomu konta użytkownika na stronie www.teatr.radom.pl w zakładce: „Moje rezerwacje/Pobierz e-bilet”.

g) Przy wejściu na salę, należy okazać bilet, w formie wydrukowanej, bądź na ekranie smartfona, tableta lub innego przenośnego urządzenia elektronicznego.

h) Przy odbiorze biletu w kasie Widz jest zobowiązany podać numer  rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej. Numer rezerwacji nie może być udostępniany osobom trzecim. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Widza numeru rezerwacji osobie nieuprawnionej. Bilety mogą być odbierane na dzień bieżący, przy czym prosimy o odbiór biletów nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu oraz w innych dniach od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem świąt państwowych) w godzinach pracy kasy Teatru lub Biura Obsługi Widzów.

i) Faktura może być wystawiona wyłącznie na życzenie Klienta, na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez internet oraz po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury. Przy wyborze opcji e-bilet, można również zaznaczyć opcję „Faktura”. Po podaniu danych, faktura zostanie wysłana w formie wiadomości e-mail. Na adres e-mail Widza zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca fakturę w postaci pliku w formacie PDF. Fakturę będzie można również pobrać z poziomu konta użytkownika na stronie www.teatr.radom.pl w zakładce Moje rezerwacje/Pobierz e-bilet.

j) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 930) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.


3.   Ochrona danych osobowych widza 

* Dane osobowe zawarte w formularzu „Twoje dane" w systemie sprzedaży on-line przetwarzane są przez Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu w celu realizacji umowy sprzedaży biletów oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

* Dane osobowe przetwarzane przez Teatr w celach przekazywania informacji o repertuarze, promocjach oferowanych przez Teatr przetwarzane są wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

* Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczeniu usług drogą elektroniczną).

  

 


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu z siedzibą 26-600 Radom Pl. Jagielloński 15 reprezentowany przez Dyrektora Teatru.

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych (inspektor@teatr.radom.pl).

Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe, przekazane za pośrednictwem strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji w celu, dla którego zostały udostępnione w tym w związku z wykonaniem umowy zakupu lub rezerwacji biletów.

Dane mogą być udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, np. osobom upoważnionym przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, lub do odwołania zgody, następnie dla celów wewnętrznych administratora (cele dokumentacyjne prowadzonej działalności), dalej dokumenty podlegające archiwizacji przekazywane do archiwum
i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.V. OFERTY SPECJALNE – KARNET, MEGABILET

 

1.       Teatr oferuje także sprzedaż biletów w formie karnetu. Karnet w cenie 120 zł uprawnia do wstępu na na 3 różne dowolnie wybrane spektakle, w tym 1 na scenie kameralnej /oprócz premier i spektakli gościnnych/. Karnet można nabyć w kasie Teatru. Karnet obowiązuje w sezonie teatralnym, w którym został zakupiony (tj. od września do czerwca następnego roku).

 2.   Dla młodych Widzów Teatr oferuje formę sprzedaży megaBilet, który upoważnia do wstępu na 5 różnych dowolnie wybranych spektakli (oprócz premier i spektakli gościnnych). MegaBilet w cenie 100 zł można nabyć w kasie Teatru za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej. Oferta jest ważna w sezonie teatralnym, w którym megaBilet został zakupiony.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 • Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Widza. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, usterki systemu Dotpay.
 • Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Widza.
 • Osoby spóźnione na spektakl nie będą wpuszczane na widownię. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
 • Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.teatr.radom.pl Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 • Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom i rencistom. Uprawnienia do korzystania z ulgi są sprawdzane w kasie i weryfikowane przy wejściu.
 • Podczas spektakli obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
 • Niniejszy Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie biletowej Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego. Teatr nieodpłatnie udostępnia Widzowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Widz.
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X