OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

16.10.2017
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka" (nr sprawy ZP/02/10/2017) 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

20.10.2017

Dotyczy: „Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka" (nr sprawy ZP/02/10/2017)" - Ogłoszenie nr 602809-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.


OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT

25.10.2017
dotyczy ogłoszenia nr 602809-N-2017 z dnia 2017-10-16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

06.11.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka” (nr sprawy  ZP/02/10/2017)”


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

13.11.2017
Dotyczy zadania pn.: Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka" (nr sprawy ZP/02/10/2017)